از این وضع خسته شده ام!

چه در این صفحه...

چه در صفحات دیگر

چه بیرون از این دفتر مجازی!


اینجا...

من نوشتم...     شما خواندید...


باید تغییری بدهم!

مثلا...


شما بنویسید...            من میخوانم...

البته اگر بنویسید

که نمینویسید...


پس باشد!

من نمینویسنم...          شما بخوانید!

این جالب تر شد...


یالیلا!

منبع اصلی مطلب :
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

ساموزیک : خستگی!